bg

Spotkania partnerskie

 

Pierwsze spotkanie partnerskie odbyło się w Polsce, w Mrągowie w dniach 5-7.10.2011 r. W ramach spotkania zorganizowana została Międzynarodowa Konferencja „Sport Zmienia wolontariat sportowy – lokalne partnerstwo”. Zwyczajem każdego spotkania było przygotowanie zagadnień i tematyki kolejnego, a także planowanie działań, które partnerzy chcieli zrealizować na obszarze lokalnym. Gmina Miasto Mrągowo, za główny cel swojej lokalnej aktywności, wybrała stworzenie struktur wsparcia dla wolontariatu sportowego, co w późniejszym okresie zmieniło się, ze względu na korelację ze sportem, w działania na rzecz sportu, którego częścią jest wolontariat sportowy. W takim klimacie rozpoczęły się przygotowania do stworzenia Strategii Rozwoju Sportu i Wolontariatu Sportowego dla Mrągowa.

Drugie spotkanie odbyło się w Niemczech w Brandenburgu w dniach 17-20.02.2012 r., gospodarzem była organizacja Brandenburgische Sportjugend. Spotkanie dotyczyło wątku wolontariatu sportowego w landzie Brandenburg, który przedstawił zaproszony gość, specjalista w tej dziedzinie dr Niels Haberlandt. Partnerzy omówili koncepcje i modele finansowania sportu w swoich krajach. Uczestnicy z Wielkiej Brytanii przedstawili Strategię Wolontariatu Sportowego dla Birmingham, którą przygotowała organizacja BVSC. W spotkaniu uczestniczył Mubashshir Chikhliwala, który opowiadał o swoim doświadczeniu wolontariatu sportowego w organizacji Aston Sports Club w Birmingham, które miało duży wpływ na przebieg jego dalszej kariery zawodowej.

Szwedzi byli gospodarzami trzeciego spotkania, które odbyło się w Boras w dniach 16-19.04.2012 r. Na rozpoczęcie Kenneth Tidebrink (SISU) zobrazował sytuację geopolityczną Szwecji, następnie przedstawił założenia sportu w Szwecji, z których wynika społeczna aktywność Szedów w obszarze wolontariatu sportowego. Zorganizowane były spotkania z różnymi przedstawicielami organizacji/miejsc krzewiących wolontariat sportowy. Pierwsze odbyło sie w pierwszoligowym klubie piłkarskim IF Elfsborg - Eric Sjolin, opowiadał o strukturze strukturze klubu, o działaniach wolontariuszy sportowych. Niesamowite było to, że właścicielami klubu są członkowie klubu, którzy w dużej mierze biorą udział w akcjach społecznych organizowanych przez klub. Wrażenie robiły również inne działania Szwedów, zwłaszcza zaangażowanie w sprawy społeczne, idealnym przykładem są mieszkańcy małej wioski Rangedala, którzy postanowili, że sami zbudują halę sportową, która służy mieszkańcom - wspólnie zastanawiali się czego im potrzeba, wspólnie przekonali lokalne władze, żeby poręczyły kredyt w banku, na zakup wszystkich niezbędnych materiałów do wybudowy hali sportowej, następnie wspólnymi siłami zbudowali nowoczesną halę, która zagospodarowali w sposób odpowiedni dla nich. Podczas wizyty poznaliśmy strukturę organizacyjną SISU - pełni one w Szewcji rolę organizacji edukacyjnej wspierającej szwedzki sport (od małych lokalnych klubików, po duże sportowe organizacje i związki).

 

 

W siedzibie BVSC w Birmingham odbyło się czwarte spotkanie, które dotyczyło omówienia prac w ramach projektu oraz zapoznania się z obszarem wolontariatu sportowego i sportu w mieście Birmingham,  tego dnia mieliśmy okazję obejrzeć społeczny wymiar sportu prezentowany przez odwiedzane przez nas organizacje i miejsca: w Start Again Community Interest Company – zobaczyliśmy przykład jak pomóc ludziom zagrożonym wykluczeniem poprzez sportową aktywność oraz jak połączyć biznes z zadaniami społecznymi, w Aston Old Edwardians Rugby Club – poznaliśmy społeczny sposób zarządzania klubem oraz społeczne sposoby na utrzymanie klubu, pozyskiwanie funduszy, członków, partnerów, odwiedziliśmy również  Phoenix Football Club – w którym wolontariusze (osoby dorosłe), po swojej pracy prowadzą klub piłkarski, szkoląc dzieci i młodzież oraz z wykorzystują publiczne obiekty sportowe. Kolejnego dnia w siedzibie BVSC odbyła się konferencja pt. Resourcing Sport for Social Change. Konferencja dotyczyła sportu i sposobów pozyskiwania funduszy na sport w Wielkiej Brytanii. Anglicy zaprezentowali różne modele i rozwiązania dot. relacji ze sponsorami, granto-dawcami, wolontariuszami, członkami klubów i związków, środków publicznych i międzynarodowych. Wiele z prezentowanych rozwiązań funkcjonuje już w Polsce.

 

 

Piąta wizyta odbyła się w Poczdamie w dniach 05.12 – 07.12. 2012. Spotkanie zorganizowane było w siedzibie Brandenurgische Sportjugend w Poczdamie. Spotkanie było podzielone na dwie części – dotyczyły one merytorycznych aspektów projektu. Spotkanie prowadziła Vita Ozolina- zaprezentowała plan i tematy spotkania. Załatwiono spraw dotyczących dokumentacji projektu. Następnie Ian Angus przedstawił informację zwrotną ze spotkania w Birmingham. Zostały omówione sprawy, które miały być wykonane po spotkaniu w Anglii. Większość spraw dotyczyła zarządzania informacją na oficjalnej stronie projektu, które przedstawił i omówił Arek Mierkowski( www.facebook.com/sport4change) , odbyła się dyskusja dotyczące sposobu przesyłania informacji w poszczególnych krajach. Vita Ozolina przedstawiała plan dotyczący przygotowania ankiety dot. Wolontariatu sportowego, której wyniki mają służyć jako jeden z rezultatów projektu. Ian Angus przedstawił przygotowaną przez Jasona Mereditha -  Grundtvig – Sport for Change Project Communication Strategy oraz BVSC Action Plan – ustalenia dotyczące strategii komunikacji i planów działań poszczególnych partnerów. W drugiej części partnerzy rozmawiali o Impact Assessment projektu. Gudio Cools zasygnalizował o potrzebie uaktualnienia informacji na temat projektu w bazie danych European Shared Treasure, jednak informacja ta wymaga potwierdzenia. Ustalono również kwestie przyszłych spotkań. W czasie wolnym uczestnicy rozmawiali o różnych możliwościach nawiązania współpracy między partnerami.

 

 

Ostatnia wizyta partnerska w ramach projektu Sport For Change odbyła się w Polsce w dniach 28-30 maja 2013 r. Było to spotkanie podsumowujące cały projekt. Uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami na temat realizacji założeń projektu, omówili rezultaty, które udało się osiągnąć oraz zweryfikowali te, które były niemożliwe do realizacji. Na spotkaniu omówiono kwestię raportu końcowego i produktów projektu zgłaszanych do bazy EST. Podczas sesji warsztatowej partnerzy wypełniali formularz oceny partnerstwa oraz dzielili się spostrzeżeniami na temat dwuletniej współpracy w ramach realizacji projektu.

  • Opublikowano: środa, 29, maj 2013 07:59
  • AddThis Social Bookmark Button
fb
fb