bg

Inne

Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Trwa nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań  własnych Gminy Miasto Mrągowo ogłaszanych w 2014 r.

Zgłoszenia dotyczą następujących zadań:

1/ Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, bilard sportowy, żeglarstwo i strzelectwo sportowe).
2/ Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych.
3/ Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukację wokalno-muzyczną.
4/ Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej.
5/ Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym.
6/ Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa.

Więcej…

Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie Miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy).

Więcej...

1/Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2/ Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych.

Więcej…

 

  • Opublikowano: środa, 27, listopad 2013 08:48
  • AddThis Social Bookmark Button
fb
fb